top of page

Workshop als integraal beleidsinstrument voor complexe vraagstukken

Begin dit jaar het ik voor een gemeente een workshop mogen geven over toegankelijkheid en veiligheid van de binnenstad. Wat begon als vraag vanuit de gemeente naar een ‘inspiratiesessie’ over de recente ontwikkelingen m.b.t. toegangsregulering van een binnenstad werd uiteindelijk een interactieve workshop met een concreet resultaat en strategie voor de verdere beleidsvorming. In een dagdeel van vier uur zijn zowel theorie, beleidskaders en ontwikkelingen aan bod geweest, als het huidige gebruik, de uitvoeringspraktijk en de uitwerking van een concrete integrale aanpak. Een workshop kan dus dienen als effectief en efficiënt beleidsinstrument om tot een integrale oplossing te komen voor complexe vraagstukken. Het kan een instrument bieden om beleidslijnen van verschillende afdelingen en organisaties te verbinden en bestaande patstellingen te doorbreken. Hieronder een aantal redenen opgesomd waarom een workshop een ideaal beleidsinstrument kan bieden.

1. Koppelen van theorie en praktijk

Workshops zijn er in alle soorten en maten. Vaak zijn het korte mini-cursussen over een specifiek thema waarin bepaalde theorieën en vaardigheden worden aangeleerd. Het mooie van het inzetten van een workshop als beleidsinstrument is het gericht kunnen koppelen van theorie en praktijk. In reguliere overleggen of beleidstrajecten in de praktijk wordt zelden een koppeling gemaakt met relevante theorieën of wetenschappelijke kennis. De kracht van een goede workshop is dat eerst op de relevante theorieën, juridische kaders en/of de laatste wetenschappelijke kennis wordt ingegaan, alvorens verder de praktijk in te duiken. Wanneer een workshop als beleidsinstrument wordt gebruikt is het daarnaast van belang om ook de doorvertaling naar de praktijk te maken, om de theorie gericht toe te passen op het voorliggende vraagstuk. Voor het leggen van de verbinding tussen theorie en praktijk is een workshop een ideaal beleidsinstrument.

2. Verbreden van kennis

Een tweede aspect waardoor een workshop zo krachtig kan zijn, is dat door het vertrekken vanuit theorie de kennis van de deelnemers hierover verbreed. Met theorie denk ik aan zowel modellen om het gedrag van mensen te begrijpen, als aan wetenschappelijke inzichten en relevante juridische kaders. De theorie is het kader waaraan de praktijk wordt getoetst. En hoe meer dit kader gebruik maakt van de inzichten die anderen reeds hebben opgetekend, des te hoger de slagkans van het vinden van een succesvolle oplossing die daadwerkelijk zal werken. Door de bestaande kennis en ontwikkelingen te delen, wordt het kennisniveau van de aanwezigen vergroot.

3. Verbeteren van de informatie-uitwisseling en gezamenlijke beeldvorming

Bij het meeste beleid op het gebied van integrale veiligheid zijn, zoals de naam als zegt, verschillende actoren betrokken. Deze actoren kennen allemaal een andere wijze van het kijken naar een beleidsdossier en beschikken ieder over hun eigen informatie. Een workshop zet alle deze betrokkenen integraal om tafel en biedt ruimte om de informatie tussen de betrokken partijen uit te wisselen. Hierdoor ontstaat er een gedeeld beeld over het probleem en wordt het mogelijk om stappen te zetten naar een gedeelde oplossing.

4. Verbeteren van samenwerking

De gezamenlijke beeldvorming maakt het vervolgens ook makkelijker om de samenwerking te verbeteren. Door alle relevante partijen om tafel te hebben, waarbij iedereen een zelfde achtergrondkennis wordt geboden van de theorie en alle relevante informatie wordt gedeeld, ontstaat een gedeeld beeld van de problematiek en de mogelijke oplossingen. Zo wordt het vervolgens gemakkelijker om ook tot gezamenlijke oplossingen te komen en ontstaat begrip voor elkaars standpunten.

5. Faciliteren van out-of-the-box denken

Door de methodische opbouw van een workshop, van theorie naar praktijk en van analyse naar oplossingen wordt het mogelijk om verschillende mogelijk oplossingen te formuleren en deze te toetsen aan het gestelde kader (de theorie). Er zijn veel mogelijke werkvormen om op basis van de probleemanalyse te komen tot oplossingen. Allen zijn interactief en vereisen input van de deelnemers. Dit maakt een workshop, naast waardevol, ook gewoon leuk. Door het volgen van de juiste stappen en gebruik van interactieve werkvormen wordt het mogelijk om oplossingen te formuleren die aanvankelijk niet voor de hand leken te liggen. Dit faciliteert het out-of-the-box denken in oplossingen voor de problematiek.

6. Komen tot concrete en integraal gedeelde oplossingen

Uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal resultaat zien. Niet enkel kennis opdoen, informatie delen of het probleem analyseren. Een workshop maakt het mogelijk om ook de vervolgstap in te zetten om te komen tot concrete oplossingen. Door een strategie of kader als output te formuleren, wat vervolgens een leidraad biedt voor de verdere uitvoering van de beleidsvorming.

Interesse in een op maat gemaakte workshop op het gebied van integrale veiligheid? Stuur een mail naar artofsafety@outlook.com!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page